Correcte zorgregistratie

Zonder goede data, geen goede stuurinformatie

Casemix Correct

De eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de bronregistratie nemen toe. Casemix Correct brengt deze kwaliteit dagelijks in beeld. De tool ondersteunt de gebruiker om correcties door te voeren en hiermee grip te houden op de registratie.

Uitgangspunten Casemix Correct

De tool is gebaseerd op 5 fundamentele uitgangspunten:

Correct
De registratie van zorg, en de daaruit volgende declaratie, is omgeven door landelijk opgestelde regels. Deze tool maakt inzichtelijk waar deze niet leidt tot het juist, tijdig, volledig en daarmee correct declareren van geleverde zorg. Daardoor is de gebruiker in staat de noodzakelijke correcties tijdig door te voeren.

Eenvoud
De registratie van zorg vindt plaats op verschillende locaties en door diverse personen binnen een instelling. De diversiteit in gebruikers stelt hoge eisen aan het gebruikersgemak. De tool is eenvoudig in het gebruik door de overzichtelijkheid, het beperkte aantal schermen en de begeleiding bij het oplossen van de constatering.

Oplossen
Casemix Correct ondersteunt de organisatie en de gebruiker bij het oplossen van de gevonden constateringen. Hierbij hanteren we twee uitgangspunten:
1. Het beperken van de constateringen tot dat waar actie ondernomen moet worden.
2. Het routeren van een constatering tot daar waar het opgelost kan worden, door de DBC adviseur of registrerend arts.
De instellingsspecifieke oplossingsrichting helpt de gebruiker bij het beoordelen en corrigeren van een constatering.

Informeren
Casemix Correct legt informatie over constateringen vast en geeft dit terug aan de gebruiker in de vorm van managementinformatie. Door deze informatie heeft de gebruiker inzicht in de huidige stand van zaken rondom de zorgregistratie, maar ook in trendontwikkelingen.

Adviseren
De managementinformatie stelt de gebruiker in staat structurele verbeteringen door te voeren in de zorgregistratie, bijvoorbeeld door de technische inrichting aan te passen of het gericht adviseren van de bron. Hiermee wordt een continu verbeterproces in gang gezet.

Werkwijze

Met een uitgebreide set controles kan Casemix Correct mogelijke onvolkomenheden in de registratie signaleren, waaronder controles die samenhangen met het zelfonderzoek. De tool kan worden aangepast aan de wensen van de individuele gebruiker. Dit betekent dat een arts alleen die controles onder ogen krijgt die voor hem van toepassing zijn. En dat het voor een medewerker van de zorgadministratie mogelijk is om een overzicht te krijgen van alle controles die op dat moment beschikbaar zijn.
 

Wat zijn de belangrijkste functionaliteiten?

  • Persoonlijke werklijst voor het oplossen van constateringen.
  • Managementinformatie op verschillende niveaus; om te sturen op patronen in de registratie en het monitoren van het gebruik.
  • In eigen beheer inrichten van prioritering en toewijzing van controles.
  • Instellingsspecifieke oplossingsrichting en uitzonderingen op controles zelf toe te voegen.
  • Dagelijkse verversing van onderliggende data.