Casemix Correct

De eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de bronregistratie nemen toe. Casemix Correct brengt deze kwaliteit dagelijks in beeld. De tool ondersteunt de gebruiker om correcties door te voeren en hiermee grip te houden op de registratie.

Uitgangspunten Casemix Correct

De tool is gebaseerd op 5 fundamentele uitgangspunten:

Correct
De registratie van zorg, en de daaruit volgende declaratie, is omgeven door landelijk opgestelde regels. Deze tool maakt inzichtelijk waar deze niet leidt tot het juist, tijdig, volledig en daarmee correct declareren van geleverde zorg. Daardoor ben je als gebruiker in staat de noodzakelijke correcties tijdig door te voeren.

Eenvoud
De registratie van zorg vindt plaats op verschillende locaties en door diverse personen binnen een instelling. De diversiteit in gebruikers stelt hoge eisen aan het gebruikersgemak. De tool is eenvoudig in het gebruik door de overzichtelijkheid, het beperkte aantal schermen en de begeleiding bij het oplossen van de constatering.

Oplossen
Casemix Correct ondersteunt de organisatie en gebruiker bij het oplossen van de gevonden constateringen. Hierbij hanteren we twee uitgangspunten:

  • Het beperken van de constateringen tot dat waar actie ondernomen moet worden.
  • Het routeren van een constatering tot daar waar het opgelost kan worden, door de DBC- adviseur of registrerend arts.

De instellingsspecifieke oplossingsrichting helpt bij het beoordelen en corrigeren van een constatering.

Informeren
Casemix Correct legt informatie over constateringen vast en geeft dit terug aan de gebruiker in de vorm van managementinformatie. Door deze informatie heb je inzicht in de huidige stand van zaken rondom de zorgregistratie, maar ook in trendontwikkelingen.

Adviseren
De managementinformatie helpt om structurele verbeteringen door te voeren in de zorgregistratie, bijvoorbeeld door de technische inrichting aan te passen of het gericht adviseren van de bron. Hiermee wordt een continu verbeterproces in gang gezet.

Wat zijn de belangrijkste functionaliteiten?

  • Persoonlijke werklijst voor het oplossen van constateringen.
  • Managementinformatie op verschillende niveaus; om te sturen op patronen in de registratie en het monitoren van het gebruik.
  • In eigen beheer inrichten van prioritering en toewijzing van controles.
  • Instellingsspecifieke oplossingsrichting en uitzonderingen op controles zelf toe te voegen.
  • Dagelijkse verversing van onderliggende data.

Meer weten?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Nina Koper.