In veel ziekenhuizen is de koppeling tussen kosten, opbrengsten en productie nog steeds te verbeteren. Volgens Casemix is deze verbinding te maken op basis van patiëntgroepen en de hieraan gekoppelde waardeketen. Deze waardeketen begint bij de contractafspraken en de hierop aansluitende interne begroting. Vervolgens wordt de realisatie van productie en exploitatie gemonitord en de schadelast geprognosticeerd. Door de zorgmanager te voorzien van de juiste informatie, kan hij in deze keten een belangrijke rol spelen. Hij of zij is immers inhoudelijk betrokken bij het primaire proces en kan dus op basis van prognoses op tijd invloed uitoefenen op de exploitatie en productie rondom patiëntgroepen. Heeft uw ziekenhuis een PUK of PAAZ afdeling? Dan is er een aparte GGZ module beschikbaar voor productie en financiën (GGZ-Kompas).

De Casemix-tooling rondom productie en financiën stelt u in staat om in control te zijn gedurende de gehele Planning & Controlcyclus. Productie en Financiën biedt stuurinformatie vanaf het moment van begroten tot aan het uiteindelijk bijsturen op uw contractafspraken.

Functionaliteiten

 • Sturen op zorgproducten, met de volgende modules:
  • Schadelastprognose
  • Contractmonitor
  • Ontwikkeling productie
 • Sturen op zorgactiviteiten
 • Begroten
 • Contracteren
 • Kostprijzen

Sturen op zorgproducten

U heeft grip op uw productie, doordat u in één oogopslag ziet of u de begroting gaat halen én of u alle geleverde zorg gedeclareerd krijgt. Ook ziet u hoe de productie zich over de laatste jaren heeft ontwikkeld.

Module Schadelastprognose
Tot welke schadelast komt uw instelling bij de huidige productie? En hoe verhoudt uw productie zich tot de begroting? De module schadelastprognose berekent maandelijks de verwachte productie voor een bepaald schadelastjaar. Met verschillende correctiemogelijkheden kunt u de prognose finetunen voor achterlopende registratie en wisselende seizoenspatronen. Onze prognosemethodiek wordt jaarlijks geaudit door Pricewaterhousecoopers en periodiek geëvalueerd. De schadelastprognose dient ook weer als basis voor de begroting en contractafspraken voor het komende jaar.

Module Contractmonitor
Wilt u de vulling van contractafspraken elke maand monitoren? Wilt u weten welke deelafspraken boven het afgesproken plafond uitkomen en waar de gemaakte afspraken niet gehaald gaan worden? Onze module contractmonitor berekent hoe de meest recente schadelastprognose zicht verhoudt tot de gemaakte afspraken, zodat u snel ziet waar u financiële risico’s loopt zodat u op tijd bij kunt sturen.

Module Ontwikkeling productie
Hoe ontwikkelt de productie van uw instelling zich over de laatste jaren? Groeit uw productie op de benoemde speerpunten? Met deze module kunt u snel en eenvoudig analyseren waar uw instelling groeit en krimpt. Uw productie van de laatste jaren is uitgedrukt in de meeste recente productstructuur met de meest recente verkoopprijzen per verzekeraar, zodat u zuivere productieverschillen over de jaren heen ziet. 

Sturen op zorgactiviteiten

Bent u de laatste jaren meer of minder poli’s gaan doen? En loopt het aantal heupprotheses zoals verwacht op? Neemt uw gemiddelde verpleegduur per opname af? Krijg inzicht in de ontwikkeling van de bedrijfsdrukte van uw instelling. Door de zorgactiviteitcodes, die voor uw instelling relevant zijn, in te stellen en te groeperen, krijgt u de ontwikkeling van deze parameters over de tijd terug.

Begroten

Vooruitkijken naar het volgende jaar begint met het maken van goede plannen. Het opstellen van een afgestemde begroting is een samenspel tussen centraal (de financiële afdeling) en decentraal (de afdelingsmanagers en teamleiders). Met Begroten kan door centraal en decentraal samen de begroting tot stand komen met behulp van input vanuit het gehele ziekenhuis in één omgeving.

De voordelen van de tooling Casemix Begroten zijn:

 • We zorgen ervoor dat alle gegevens in de juiste productstructuur voor u klaar staan.
 • We zorgen voor de noodzakelijke controles zodat u weet dat alleen geldige codes worden gebruikt.

Hiermee bespaart u veel tijd en kunt u overgaan tot het echte werk: het inhoudelijk bespreken van de begroting.

Onderdelen Begroten

 • Met de zorgproductbegroting kunt u het aantal zorgproducten inschatten. Dit kan ook door per diagnose(groep) wijzigingen aan te geven. U krijgt een mooi overzicht van de nieuwe begroting versus de prognose van het huidige jaar en de realisatie van het vorige jaar. De consequentie van het veranderen van de zorgproductaantallen voor de uit te voeren verrichtingen, wordt inzichtelijk gemaakt in het productieplan. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de OK-minuten en de dagverpleging als de heupoperaties met 10% verminderen.
 • De zorgactiviteitbegroting toont de ingestelde bedrijfsvoeringsparameters. Zo kunt u per afdeling ook opvragen welke verandering men verwacht in deze parameters.
 • De exploitatiebegroting geeft u de mogelijkheid om de benodigde mensen en middelen te begroten. Wat verwacht men aan personeelskosten, materiële kosten en overige opbrengsten. Door vooraf ook een kader mee te geven, worden de afdelingen geholpen om de juiste keuzes te maken om een afgestemde begroting te krijgen.

Contracteren

Naast het intern afstemmen van de begroting, is het ook van belang om goede offertes op te stellen met de zorgverzekeraars. Iedere onderhandeling bestaat per verzekeraar uit verschillende iteraties om te komen tot een overeenkomst tussen beide partijen. Contracteren houdt iedere wijziging en versie van uw prijslijsten bij en biedt een snelle en overzichtelijke manier om prijsafspraken op te stellen. Na iedere wijziging is de rondrekening direct zichtbaar en van iedere wijziging is terug te vinden wie deze heeft gedaan en op welk moment.

Door de koppeling met Sturen op Zorgproducten is uw meeste recente schadelastprognose per verzekeraar als startpunt te gebruiken voor het komende jaar. Ook de conversie naar de nieuwste productstructuren en het vergelijken met de gebenchmarkte tarieven is met enkele klikken mogelijk. U krijgt altijd inzicht in de doorgevoerde wijzigingen en kunt achteraf in de logging terugvinden wie van uw collega’s wijzigingen hebben doorgevoerd.

Kostprijzen

Quote van klant van Casemix: “Het doel van kostprijsberekening is het leveren van beslissingsondersteunende informatie. We moeten ons dus afvragen hoeveel detail we nodig hebben voor het nemen van een valide beslissing. De Casemixaanpak biedt voldoende mate van detail zonder door te schieten in complexiteit. Daarmee reduceren wij de kostprijs van de kostprijs.”

Kostprijzen in de zorg kennen inmiddels een lange geschiedenis. Ze zijn noodzakelijk als basis voor Value-Based Health Care, verkoopprijzen, businesscases, marge-analyse en de NZa-aanlevering. Het probleem is dat het bepalen van kostprijzen vaak tijdrovend en complex is. Onze tooling biedt een goed en efficiënt alternatief, waarmee inmiddels veel ervaring is opgedaan.

Casemix Kostprijzen gaat uit van een simpele en doeltreffende aanpak. Deze bestaat uit het afleiden van kostprijzen met behulp van een clustering van zorgactiviteiten en het toekennen van een weegfactor per cluster. Overhead wordt vervolgens gealloceerd als een opslagpercentage op basis van de directe kosten. Hierdoor kan snel een eerste kostprijs worden afgeleid. Deze kan vervolgens waar nodig iteratief worden verbeterd.